Zmiany na świadectwach

Zostało wydane nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.  Przepisy rozporządzenia zawierają uregulowania odnoszące się głównie do szkół podstawowych i ponadpodstawowych (inne szkoły tez są nim objęte) .
Zmiany  w zakresie szkoły podstawowej dotyczą między innymi:

-ze wzoru legitymacji szkolnej (zarówno w postaci papierowej, jak i e-legitymacji  oraz mLegitymacji) usunięto pole przeznaczone na wpisanie adresu zamieszkania ucznia,

– zrezygnowano z umieszczania miejsca urodzenia ucznia na wzorach świadectw szkolnych, dokumentów wydawanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, indeksów i zaświadczenia o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

– pozostawiono miejsce urodzenia na wzorach arkuszy ocen, ponieważ są one wewnętrznymi dokumentami w szkole i nie istnieje ryzyko, że informacja o miejscu urodzenia ucznia będzie dostępna do publicznej wiadomości, w przeciwieństwie do pozostałych dokumentów, takich jak np. świadectwa.

W rozporządzeniu dostosowano także przepisy w zakresie zabezpieczeń wymaganych dla dokumentów publicznych wynikające z ustaw nadrzędnych. 

Tutaj można zobaczyć nowe świadectwa (plik do pobrania)

Nowe świadectwa

Poniżej można zobaczyć nowe legitymacje (pik do pobrania)

Legitymacje